آدرس: یزد- صفاییه - بولوار دانشگاه - دانشگاه یزد- دانشکده فیزیک

تلفن: 31232772-035

پست الکترونیکی: astroconfs1401@asi.ir

کدپستی: 8915818411 

دفتر مرکزی:


  • یزد- صفاییه- بولوار دانشگاه- دانشگاه یزد- دانشکده فیزیک

  • (+98)21 88888888

  • (+98)21 88888888

  • info@toranjnet.com