اعضای هیات مدیره (دوره هشتم)
انجمن انجمن نجوم‌شناسی ایران
img
دکتر علیرضا آقائی
رئیس انجمن 
img
دکتر محمود روشن
نائب رئیس انجمن
img
دکتر مهدی خاکیان قمی
خزانه دار انجمن
img
دکتر شهرام عباسی
عضو اصلی 
img
دکتر علیرضا مولایی نژاد
عضو اصلی
img
دکتر سپهر اربابی بیدگلی
عضو علی البدل
img
 دکتر علیرضا خصالی 
عضو علی البدل
img
دکتر حبیب قرار خسروشاهی 
بازرس اصلی
اعضای هیات مدیره (دوره هفتم )
انجمن انجمن نجوم‌شناسی ایران
img
دکتر سعداله نصیری قیداری
رئیس انجمن 
img
دکتر حبیب خسروشاهی
نائب رئیس انجمن
img
دکتر مهدی خاکیان قمی
خزانه دار انجمن
img
دکتر علیرضا آقایی
عضو اصلی 
img
دکتر حسین حقی
عضو اصلی
img
دکتر اکرم حسنی زنوز
عضو علی البدل
img
دکتر نعمت اله ریاضی
عضو علی البدل
img
دکتر شهرام عباسی
بازرس اصلی
img
دکتر حسین صفری
بازرس علی البدل
اعضای هیات مدیره (دوره ششم)
انجمن انجمن نجوم‌شناسی ایران
img
دکتر سعداله نصیری قیداری
رئیس انجمن 
img
دکتر حبیب قرارخسروشاهی
نائب رئیس انجمن
img
دکتر شهرام عباسی 
خزانه دار انجمن
img
دکتر حسین حقی
دبیر
img
دکتر علیرضا خصالی
عضو اصلی
img
دکتر علیرضا آقایی
عضو علی البدل
img
دکتر مهدی خاکیان قمی
عضو علی البدل
img
دکتر سپهر اربابی
بازرس اصلی
img
دکتر رضا پژوهش 
بازرس علی البدل
اعضای هیات مدیره (دوره پنجم )
انجمن انجمن نجوم‌شناسی ایران
img
دکتر جمشید قنبری
رئیس انجمن 
img
دکتر علی عجب شیری زاده
نائب رئیس انجمن
img
دکتر مهدی خاکیان قمی
خزانه دار انجمن
img
دکتر شهرام عباسی
img
دکتر کیومرث کرمی
عضو اصلی
img
دکتر علیرضا آقایی
عضو علی البدل
img
دکتر حبیب خسروشاهی
عضو علی البدل
img
دکتر داود منظوری
عضو علی البدل
img
دکتر علیرضا خصالی
بازرس اصلی
img
دکتر بهرام خالصه
بازرس علی البدل
اعضای هیات مدیره (دوره چهارم )
انجمن انجمن نجوم‌شناسی ایران
img
دکتر جمشید قنبری
رئیس انجمن 
img
دکتر علیرضا خصالی 
نائب رئیس انجمن
img
دکتر منصور وصالی
خزانه دار انجمن
img
دکتر یوسف ثبوتی
عضو اصلی
img
دکتر سهراب راهوار
عضو اصلی
img
دکتر مهدی خاکیان
عضو علی البدل
img
دکتر کیومرث کرمی
عضو علی البدل
img
دکتر محمود بهمن آبادی
بازرس اصلی
img
دکتر بهرام خالصه
بازرس اصلی
img
دکتر رضا پژوهش
بازرس علی البدل
اعضای هیات مدیره (دوره سوم  )
انجمن انجمن نجوم‌شناسی ایران
img
دکتر سعدالله نصیری قیداری
رئیس انجمن 
img
دکتر بهرام خالصه
نائب رئیس انجمن
img
دکتر علی عجب شیری زاده
دبیر انجمن
img
دکتر علیرضا خصالی
مدیر کمیته‌های تخصصی
img
دکتر منصور وصالی
خزانه‌دار انجمن
img
دکتر کورش نوذری
بازرس اصلی
اعضای هیات مدیره (دوره دوم )
انجمن انجمن نجوم‌شناسی ایران
img
دکتر یوسف ثبوتی 
رئیس انجمن 
img
دکتر جمشید قنبری
نائب رئیس انجمن
img
دکتر داود محمدزاده جسور 
دبیر انجمن
img
دکتر علی عجب‌شیری زاده
مدیر کمیته‌های تخصصی
img
دکتر سعدالله نصیری قیداری
خزانه‌دار انجمن
img
دکتر منصور وصالی
بازرس اصلی
اعضای هیات مدیره (دوره اول )
انجمن انجمن نجوم‌شناسی ایران
img
دکتر یوسف ثبوتی
رئیس انجمن 
img
دکتر رضا منصوری
نائب رئیس انجمن
img
دکتر نعمت‌الله ریاضی
img
دکتر داود محمد‌زاده جسور
img
دکتر جمشید قنبری
خزانه‌دار انجمن