یازدهمین گردهمایی پژوهشی  انجمن نجوم ایران ۱۸ بهمن ۱۳۸۵

یازدهمین گردهمایی پژوهشی انجمن نجوم ایران

قزوین دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)