کارگاه آنلاین اختر فیزیک محاسباتی

 کارگاه آنلاین اختر فیزیک محاسباتی

دانشگاه فردوسی مشهد
۶ تا ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۹

مهلت ثبت نام: ۲۸ تیر ماه ۱۳۹۹

شرکت در این کارگاه رایگان است.