چهارشنبه 29 خرداد ساعت 16 الی 19 دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
انجمن نجوم ایران