یکصد و هفتاد و پنجمین باشگاه نجوم تهران
چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹
.ساعت ۱۶‌ در دانشکده فیزیک دانشگاه تهران برگزار خواهد شد
.انجمن نجوم ایران از همه ی علاقه مندان به نجوم برای شرکت در باشگاه نجوم دعوت می نماید