مجمع عمومی فوق العاده ساعت 11 روز سه شنبه 19 اسفند برگزار خواهد شد و بلافاصله پس از آن تا پایان روز 20 اسفند مهلت شرکت در انتخابات خواهد بود.
لازم به ذکر است که طبق ماده 14 اساسنامه ی انجمن نجوم ایران برای رسمیت جلسه حضور نصف به علاوه یک اعضای پیوسته و جهت تصویب هر موضوعی، رای موافق اکثریت اعضای حاضر ضرورت دارد. در صورتی که در دعوت نخست تعداد آرا به حد نصاب نرسید، در دعوت نوبت دوم جلسه با هر تعداد عضو پیوسته حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت و آراء به صورت حضوری یا الکترونیکی اخذ خواهد شد.
اسامی کاندیدای انتخابات به شرح زیر است:
کاندیدای هیئت مدیره دوره نهم به ترتیب الفبا:
1- دکتر علیرضا امانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی ( روزمه فارسی ، رزومه انگلیسی، پرسشنامه )
2- دکتر رضا پژوهش، دانشگاه بیرجند ( رزومه ، پرسشنامه )
3- دکتر مرضیه پیروی، دانشگاه جهرم ( رزومه فارسی ، رزومه انگلیسی ، پرسشنامه )
4- دکتر نیلوفر حسینخان، شرکت پارس ایزوتوپ ( رزومه فارسی ، رزومه انگلیسی ، پرسشنامه )
5- دکتر علیرضا خصالی، دانشگاه مازندران ( روزمه ، پرسشنامه )
6- دکتر عزیز خدادادی،آموزش و پرورش استان تهران ( رزومه فارسی ، رزومه انگلیسی ، پرسشنامه )
7- دکتر احمد شیخی، دانشگاه شیراز ( رزومه انگلیسی ، پرسشنامه )
8- دکتر حسین صفری، دانشگاه زنجان ( رزومه انگلیسی ، پرسشنامه )
9- دکتر فاطمه طباطبایی، پژوهشگاه دانشهای بنیادی ( رزومه فارسی ، رزومه انگلیسی ، پرسشنامه )
10- دکتر انسیه عرفانی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان ( رزومه انگلیسی ، پرسشنامه )
11- دکتر سید جلیل الدین فاطمی، دانشگاه کرمان ( رزومه فارسی ، پرسشنامه )
12-دکتر کیومرث کرمی، دانشگاه سنندج ( رزومه انگلیسی ، پرسشنامه )
13- دکتر مهدی کرد زنگنه، دانشگاه شهید چمران اهواز ( رزومه فارسی ، پرسشنامه )
14- دکتر معین مصلح، دانشگاه شیراز ( رزومه فارسی ، رزومه انگلیسی ، پرسشنامه )
15- دکتر هومان مرادپور، دانشگاه مراغه، مرکز تحقیقات نجوم و اخترفیزیک مراغه ( رزومه انگلیسی ، پرسشنامه )

کاندیدای بازرسین دوره نهم:
16- دکتر محمد علی حداد، دانشگاه یزد ( رزومه انگلیسی ، پرسشنامه )
17- دکتر رضا رضایی، دانشگاه صنعتی شریف ( رزومه فارسی ، رزومه انگلیسی ، پرسشنامه )

با سپاس از همکاری و مشارکت شما
دبیرخانه انجمن نجوم ایران