دعوت به مجمع عمومی عادی اعضای پیوسته
و انتخابات هیئت مدیره‌ی انجمن نجوم ایران(هشتمین دوره)

به این وسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن نجوم ایران دعوت می‌شود در جلسه مجمع عمومی عادی و انتخابات هشتمین دوره هیئت مدیره‌ی انجمن نجوم ایران، که در روز چهارشنبه 11/11/ 1396 ساعت 17 در شهر مشهد دانشگاه فردوسی تالار دکتررحیمیزاده دانشکده علوم موازی با برگزاری یازدهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران، برگزار خواهد شد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
1_ استماع گزارش مالی و فعالیت هیئت مدیره برای دوره مالی منتهی به31/3/ 1396
2_ بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمد و هزینه‌های سال مالی مذکور
3_ استماع گزارش بازرس قانونی
4_ تعیین روزنامه کثیرالانتشار
5-تعیین مبلغ حق عضویت انجمن نجوم ایران
6-انتخابات اعضای هیئت مدیره و بازرس قانونی انجمن نجوم ایران برای دوره هشتم
5_ سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق (مروری بر اساسنامه انجمن) است.

دکتر سعدالله نصیری قیداری
رئیس هیئت مدیره انجمن نجوم ایران