در این مدرسه مباحث زیر تدریس خواهند شد:

مبانی رصد رادیویی، با استفاده از تک دیش و تکنیک تداخل سنجی
رصد با تلسکوپ های ALMA و VLA
نوشتن پروپوزال برای درخواست زمان رصد با تلسکوپ های رادیویی
استفاده از داده های آرشیوی ALMA و VLA
داده کاهی، کالیبراسیون، تصویربرداری

زمان برگزاری کارگاه: 4-8 اردیبهشت ماه 1400
مهلت ثبت نام: 31 فروردین ماه 1400

لینک ثبت نام در کارگاه

جدول زمانبندی برنامه کارگاه