موضوع :
🔸 برنامه فضایی آرتمیس و سفر به ماه

میمهان برنامه :
🔸 عطا مرادی
مدال طلای کشوری المپیاد نجوم و اختر فیزیک
مدال نقره جهانی المپیاد نجوم و اختر فیزیک
مدرس المپیاد نجوم

مجری :
🔸 خسرو جعفری‌زاده
مدیر باشگاه نجوم تهران

زمان :
🔸 چهارشنبه ٢٩ اردیبهشت ١۴٠٠
ساعت ٢۰
از صفحه باشگاه نجوم تهران

www.instagram.com/tehran.astronomy.club