معرفی باشگاه:

باشگاه نجوم تهران، جلسات ماهانه ای است که زیر نظر انجمن نجوم ایران از بهمن سال 1380 به صورت پیوسته در آخرین چهارشنبه هر ماه برگزار می گردد. از اهداف برگزاری این باشگاه ترویج و ساده سازی علم نجوم برای عموم، تعامل منجمان حرفه ای و آماتوری، جذب مخاطب و ایجاد پروژه های مشترک نجومی می باشد. از بهمن ماه امسال باشگاه نجوم تهران با تیم اجرائی متشکل از منجمان حرفه ای و آماتوری، رویکرد ترویجی-آموزشی جدیدی را در دستور کار خود دارد.