ستاره های بی آسمان برنامه ای است برای تمام ستارگانی که آسمانی برای درخشیدن ندارند. تمام ستارگانی که بسیار درخشانند اما آنقدر به آنها کم توجهی کردیم که حتی دیگر آسمان هم ندارند. ما سعی میکنیم با کمک همه، این ستاره ها را به آسمانشان برگردانیم، تا آسمانی پر ستاره را در شبهای رویاییشان تجربه کنند.

در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به آسمان بیکران شب و زیبایی های آن، رصد لکه های خورشیدی، تراکتهای نجومی که با عکسهای نجومی مزین شده اند و حاوی اطلاعاتی در مورد دانشمندان و جوانان ایرانی و خارجی که در راه فضا گام نهاده اند.

موسسه آفاق راهبر آذربایجان

جمعه 10 اکتبر 8 الی 13

مکان: اردبیل، موسسه خیریه شکوفه های اردبیل