هجدهمین گردهمایی پژوهشی  انجمن نجوم ایران

هجدهمین گردهمایی پژوهشی انجمن نجوم ایران

دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه -زنجان با همکاری انجمن نجوم ایران

 هفدهمین گردهمایی پژوهشی  انجمن نجوم ایران

هفدهمین گردهمایی پژوهشی انجمن نجوم ایران

دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه -زنجان با همکاری انجمن نجوم ایران

چهاردهمین گردهمایی پژوهشی  نجوم ایران

چهاردهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران

مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه -زنجان با همکاری انجمن نجوم ایران

 بیست و یکمین گردهمایی پژوهشی  انجمن نجوم ایران

بیست و یکمین گردهمایی پژوهشی انجمن نجوم ایران

دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه -زنجان با همکاری انجمن نجوم ایران

 نوزدهمین گردهمایی پژوهشی  انجمن نجوم ایران

نوزدهمین گردهمایی پژوهشی انجمن نجوم ایران

دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه -زنجان با همکاری انجمن نجوم ایران

پانزدهمین گردهمایی پژو هشی انجمن نجوم ایران

پانزدهمین گردهمایی پژو هشی انجمن نجوم ایران

دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه -زنجان با همکاری انجمن نجوم ایران

چهارمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک

چهارمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک

دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

دومین همایش نجوم و اختر فیزیک

دومین همایش نجوم و اختر فیزیک

به مناسبت سال جهانی نجوم ، دانشگاه شهید چمران اهواز

سمینار بین المللی اخترفیزیک

سمینار بین المللی اخترفیزیک

به مناسبت هفتصد وپنجاهمین سال تأسیس رصدخانه ی قدیمی مراغه و پنجاهمین سال تأسیس رصدخانه ی شاماخی آذربایجان

 سیزدهمین گردهمایی پژوهشی  انجمن نجوم ایران

سیزدهمین گردهمایی پژوهشی انجمن نجوم ایران

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه – زنجان