شاید “ماده تاریک” درون یک بُعد دیگر پنهان شده است ۱۰ تیر ۱۴۰۰

شاید “ماده تاریک” درون یک بُعد دیگر پنهان شده است

محققان در دانشگاه کالیفرنیا، ریورساید، یک بُعد اضافی دیگر در فضا-زمان می‌تواند ماده تاریک را پنهان کرده باشد