Board of directors

Board of directors (6th)

nasiriSadollah Nasiri (President)
CV

Habib K 1Habib Khosroshahi (Vice-president)
www.astro.ipm.ir/khosroshahi
CV

abassiShahram Abbasi (Tresurer)
CV

haghiHosein Haghi
CV

khesaliAlireza Khesali
CV

aghaeeAlireza Aghaee
CV

khakianMehdi Khakian

ArbabiSepehr Arbabi
CV

pazhouheshReza Pazhouhesh
CV