مرور: باشگاه نجوم تهران

باشگاه نجوم تهران، جلسات ماهانه ای است که زیر نظر انجمن نجوم ایران از بهمن سال 1380 به صورت پیوسته در آخرین چهارشنبه هر ماه برگزار می گردد. مدیر باشگاه نجوم تهران هم اکنون مهندس خسرو جعفری زده هستند.

1 2 3 4