طرح ممیزی نجوم

0

مطالعات:

  • طرح ممیزی نجوم (۱۳۹۰)
  • فصل نجوم (کتاب انجمن های علمی ایران – ۱۳۹۲) – حبیب خسروشاهی- مریم گمرکی

چکیده:
نجوم علمي فراگير در ميان عموم مردم جهان و ايران است. علمي كه پيشرفته ترين فناوريها را به خدمت ميگيرد تا به يكي از بزرگترين پرسش هاي پيش روي بشر يعني چگونگي تشكيل و تحول عالم پاسخ دهد. انجمن نجوم ايران مركز ثقل جامعه نجوم حرفه اي كشور و مهمترين مركز ارتباطي منجمان كشور شامل اساتيد، دانشجويان و پژوهشگران باهم و با مجمع بين المللي نجوم است. انجمن نجوم ايران با بهره گيري از تجربه پيشكسوتان و انگيزه و نوآوري منجمان جوان كشور مركز تبادل افكار و جريان ساز علمي كشور در حوزه نجوم است. اين انجمن بدليل ارتباط با عموم مردم، به سبب اشتياق و نياز جامعه، مركز هماهنگي فعاليت هاي نجوم آماتوري و توسعه دانش عمومي كشور نيز مي باشد. انجمن نجوم ايران با اتكا به متخصصان كل كشور با برگزاري گردهمايي سالانه، كارگاه ها و دوره هاي آموزشي، انتشار مجله علمي پژوهشي بين المللي، برگزاري مسابقات عمومي و اعطاء جوايز در كشور، دانش عمومي و تخصصي نجوم را گسترش مي دهد.

انجمن نجوم ايران در صورت رفع موانع مي تواند نقشي برجسته تر از آنچه تاكنون در تعيين نيازها، چشم انداز و سياست هاي كلان توسعه نجوم ايفا كرده، به عهده گيرد. موازي كاري و عدم انجام مطالعات كارشناسي در برنامه ريزي و اجراي طرح ها در اين حوزه از علم و ورود موسسه هاي غير تخصصي موجب هدر رفتن سرمايه هاي كشور شده است. انجمن نجوم ايران مي تواند در ضرورت سنجي، امكان سنجي، رصد و ارزيابي طرح هاي آموزشي، پژوهشي و توليدي نقش مشورتي، راهبري و اجرايي خود را ايفا كرده و در كنار قانونگذار و مجري، در خدمت توسعه علمي و دانش در حوزه نجوم، اخترفيزيك و كيهان شناسي در كشور باشد. سرمايه گذاري زيربنايي در حوزه نجوم مرئي، راديويي و پرتوهاي پرانرژي از زمين و فضا، گسترش كمي و كيفي موسسات تحقيقاتي نجوم، آموزش نجوم در مدارس و ساماندهي گروهها و موسسات نجوم آماتوري ضرورت امروز كشور است.

اشتراک گذاری:

لطفا نظر بدهید

بیست − دوازده =