روابط بین الملل

کمیته روابط بین الملل انجمن نجوم ایران

مسئول کمیته: دکتر حبیب خسروشاهی (پژوهشگاه دانشهای بنیادی)

این کمیته مسئول ارتباط انجمن نجوم ایران با سازمانها و انجمن های نجوم منطقه ای و فرا منطقه ایست. ارتباط انجمن نجوم ایران با اتحادیه بین المللی نجوم (IAU)، دفتر نجوم برای توسعه (OAD) و همچنین کمیسیون های و کارگروه های مختلف اتحادیه از این طریق صورت می گیرد. شناسایی،‌ بررسی پرونده های عضویت اعضائ حرفه ای در اتحادیه مذکور و معرفی آنها به نشست عمومی اتحادیه نیز از دیگر وظایف این کمیته است.

این کمیته از بدو تشکیل در سال ۱۳۹۱ ضمن ارتباط مستمر با اتحادیه بین المللی نجوم با انجمن نجوم ارمنستان، ترکیه و انگلستان در تماس بوده و همکاری داشته است. همکاری و حمایت انجمن نجوم ایران از گردهمایی منطقه ای آسیا-اقیانوسیه اتحادیه بین المللی نجوم و همچنین گردهمایی خاورمیانه-آفریقای این اتحادیه از دیگر فعالیت های این کمیته است.

فعالیت های سال 1394

مذاکره با اتحادیه بین المللی نجوم در مورد واکنش به مصوبه کنگره آمریکا

مذاکره به اتحادیه بین المللی نجوم در خصوص برگزاری مدرسه بین المللی نجوم برای منجمان جوان

مشارکت در همکاری های منطقه ای دفتر نجوم برای توسعه جنوب غرب آسیا

پرداخت بخشی از معوقات ایران به اتحادیه نجوم

معرفی و پذیرش اعضای جدید ایرانی اتحادیه بین المللی نجوم