توسعه ملی

کمیته توسعه ملی انجمن نجوم ایران

مسئول کمیته: دکتر شهرام عباسی (دانشگاه فردوسی مشهد)

کمیته توسعه ملی نجوم با هدف هماهنگی فعالیت های مربوط به توسعه نجوم در جامعه و تعامل بهتر بین انجمن نجوم ایران و گروهای فعال نجوم آماتوری، فرهنگسرا ها، آموزش و پرورش و وزارت علوم تشکیل شده است .

همچنین به منظور سیاست‌گذاری و هماهنگی، تسهیل و هدایت فعالیت‌ها و امور مرتبط با توسعه توسعه نجوم آماتوری و حرفه ای در کمیته ملی نجوم با ارتباطهای سازنده ای با حضور نمایندگان تام‌الاختیار سازمان‌های فوق‌ و متخصصین مجرب نجوم کشور برقرار میشود.

اهم وظایف این کمیته شامل تدوین سیاستهای توسعه نجوم در کشور،برقراری تعامل بین دستگاه‌های ذیربط، معرفی مناطق و محدوده‌های مستعد توسعه نجوم در کشور، تعیین ضوابط تأسیس مناطق نمونه ‘گردشگری نجومی، فراهم نمودن زمینه سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و جلب حمایت بخش‌های دولتی و غیر دولتی، تشویق و ترویج فرهنگی ترویجی علمی و اجرای برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی، تصویب شرایط و دستورالعمل‌های تخصصی و فنی مؤسسات نجومی، تأیید صلاحیت و نظارت بر نحوه فعالیت آنها، حمایت و پشتیبانی از مؤسسات دارای مجوز فعالیت نجومی و کانون‌ها و جوامع محلی و غیردولتی واجد صلاحیت و فعال در این خصوص، هماهنگی و نظارت و پیگیری به منظور پیشنهاد و تخصیص اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه‌های نجومی، پیشنهاد ضوابط و پیگیری برنامه‌ریزی و طراحی جهت احیاء و حمایت از گروهای مستعد نجومی کشور است.