هیئت مدیره

اعضای هيئت مديره انجمن نجوم ايران

معین مصلح
کیومرث کرمی
حسین صفری
علیرضا خصالی
احمد شیخی
انسیه عرفانی
فاطمه طباطبائی (استعفا داده شده)

بازرس اصلی:
رضا رضایی

بازرس علی البدل:
محمد علی حداد

 اعضای هيئت مديره انجمن نجوم ايران در دوره‌های قبل

دوره هشتم:

دکتر علیرضا آقائی ( رئیس انجمن )
 دکتر محمود روشن ( نائب رئیس انجمن )
دکتر مهدی خاکیان قمی ( خزانه دار انجمن )
دکتر شهرام عباسی ( عضو اصلی )
 دکتر علیرضا مولایی نژاد ( عضو اصلی )
 دکتر سپهر اربابی بیدگلی ( عضو علی البدل )
 دکتر علیرضا خصالی ( عضو علی البدل )
 دکتر حبیب قرار خسروشاهی ( بازرس اصلی )

دوره هفتم :

دکتر سعداله نصیری قیداری (رئیس انجمن)
دکتر حبیب خسروشاهی (نایب رئیس انجمن)
دکتر مهدی خاکیان قمی (خزانه دار)
دکتر علیرضا آقایی
دکتر حسین حقی
دکتر اکرم حسنی زنوز (عضو علی البدل)
دکتر نعمت اله ریاضی  (عضو علی البدل)
دکتر شهرام عباسی (بازرس اصلی)
دکتر حسین صفری (بازرس علی البدل)

دوره ششم:

دکتر سعداله نصیری قیداری (رئیس انجمن)
دکتر حبیب قرارخسروشاهی (نایب رئیس انجمن)
دکتر شهرام عباسی (خزانه دار)
دکتر حسین حقی (دبیر)
دکتر علیرضا خصالی
دکتر علیرضا آقایی (عضو علی البدل)
دکتر مهدی خاکیان قمی (عضو علی البدل)
دکتر سپهر اربابی (بازرس اصلی)
دکتر رضا پژوهش (بازرس علی البدل)

دوره پنجم :

دکتر مهدی خاکیان قمی (خزانه‌دار انجمن)
دکتر شهرام عباسی
دکتر علی عجب شیری زاده (نایب رئیس)
دکتر جمشید قنبری (رئیس انجمن)

دکتر کیومرث کرمی
دکتر حبیب خسروشاهی (عضو علی البدل)
دکتر داود منظوری (عضو علی البدل)
دکتر علیرضا خصالی (بازرس اصلی)
دکتر بهرام خالصه (بازرس علی البدل)

دوره چهارم :
دکتر یوسف ثبوتی
دکتر علیرضا خصالی (نایب رئیس)
دکتر سهراب راهوار
دکتر جمشید قنبری (رئیس انجمن)
دکتر منصور وصالی (خزانه‌دار انجمن)
دکتر مهدی خاکیان (عضو علی البدل)
دکتر کیومرث کرمی (عضو علی البدل)
دکتر محمود بهمن آبادی (بازرس اصلی)
دکتر بهرام خالصه (بازرس اصلی)
دکتر رضا پژوهش (بازرس علی البدل)

دوره سوم :
دکتر بهرام خالصه (نایب رئيس)
دکتر علیرضا خصالی (مدير کميته‌های تخصصی)
دکتر علی عجب شیری زاده (دبیر انجمن)
دکتر سعدالله نصيری قيداری (رئیس انجمن)
دکتر منصور وصالی (خزانه‌دار انجمن)
دکتر کورش نوذری (بازرس اصلی)

دوره دوم :
دکتر يوسف ثبوتی (رئيس انجمن)
دکتر علی عجب‌شيری زاده (مدير کميته‌های تخصصی)
دکتر جمشيد قنبری (نايب رئيس)
دکتر داود محمدزاده جسور (دبير انجمن)
دکتر سعدالله نصيری قيداری (خزانه‌دار انجمن)
دکتر منصور وصالی (بازرس انجمن)

دوره اول :
دکتر يوسف ثبوتی (رئيس انجمن)
دکتر نعمت‌الله رياضی
دکتر جمشيد قنبری (خزانه‌دار انجمن)
دکتر داود محمد‌زاده جسور
دکتر رضا منصوری (نايب رئيس)