حامیان انجمن

انجمن نجوم ایران به عنوان متولی دانش ستاره‌شناسی در ایران حامیانی ویژه در ایران دارد که با کمک‌های آنان در بخش‌های مختلف شاهد ادامه روند فعالیت و ترویج دانش هستم.

آسمان شب ایران