اعضاء حقوقي

عضویت حقوقی در انجمن نجوم ایران

همه سازمان ها و انجمن هایی که علاقه مند به پیشبرد اهداف انجمن (مندرج در اساسنامه آن ) باشند، در صورت درخواست می­ توانند به عضویت حقوقی انجمن نجوم ایران درآیند. همچنین درخواست عضویت حقوقی انجمن مخصوص مؤسسات، مراکز و گروه هایی خواهد بود که دارای شماره ثبت و یا اعتبارنامه باشند و علمی بودن فعالیت هایشان نیز به تأیید انجمن نجوم ایران رسیده باشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید آیین نامه عضویت حقوقی را مطالعه بفرمائید.

 

 

ردیفنام موسسه / گروه / انجمنشماره عضویتنمایندهتعداد اعضا (نفر)وابستگی
1انجمن نجوم سپهر کاشان911/9226فاطمه سعیدی­پور200مستقل – خصوصی
2انجمن ستاره­شناسی آسمان خرمشهر921/9226عرفات شریفی150مستقل – خصوصی
3موسسه آفاق راهبر آذربایجان922/9226صبا سیدحاتمی50مستقل – خصوصی
4مرکز نجوم آوا استار923/9226مصطفی امام500مستقل – خصوصی
5شرکت پیشگامان نجوم کارمانیا924/9226محمدجواد پیشگویی120مستقل – خصوصی
6آموزشکده فنی و حرفه ای سما اندیشه931/9226تیمور نوری80آموزشکده سما- دانشگاه آزاد
7مؤسسه پژوهشی سایه

 

932/9226حمید جدیری خداشناس200مستقل- خصوصی
8انجمن نجوم آسمان زنده رود

 

933/9226محسن دهقانی70مستقل- خصوصی
9انجمن نجوم مشهد941/9226احمد نظام300مستقل – خصوصی
10انتشارات سبزان942/9226حبیب فروغیمستقل – خصوصی
11انجمن نجوم کاوشگر ستارگان شب ماهشهر943/9226مهدی ضیایی110مستقل – خصوصی
12انجمن نجوم ازنا951/9226عاطفه حیدری40مستقل- خصوصی
13ماهنامه ی الکترونیکی ساروس952/9226اتابک آکسون100مستقل- خصوصی
14مرکز نجوم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع )958/9226مهدی دانشیار500وابسته به آستان حضرت عبدالعظیم حسنی ( ع)
15مؤسسه طبیعت آسمان شب959/9226بهرنگ امین تفرشی800مستقل- خصوصی
16مرکز رشد شهید شهریاری رشت961/9226رشید ره50وابسته به بسیج سپاه قدس استان گیلان دولتی

 

ست اعضا حقوقی انجمن نجوم ایران