اعضاء حقوقي

عضویت حقوقی در انجمن نجوم ایران

همه سازمان ها و انجمن هایی که علاقه مند به پیشبرد اهداف انجمن (مندرج در اساسنامه آن ) باشند، در صورت درخواست می­ توانند به عضویت حقوقی انجمن نجوم ایران درآیند. همچنین درخواست عضویت حقوقی انجمن مخصوص مؤسسات، مراکز و گروه هایی خواهد بود که دارای شماره ثبت و یا اعتبارنامه باشند و علمی بودن فعالیت هایشان نیز به تأیید انجمن نجوم ایران رسیده باشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید آیین نامه عضویت حقوقی را مطالعه بفرمائید.

نام موسسه / گروه / انجمنشماره عضویتنمایندهتعداد اعضا (نفر)وابستگیوضعیت عضویت
انجمن نجوم سپهر کاشان911/9226فاطمه سعیدی­پور200مستقل – خصوصی
انجمن ستاره­شناسی آسمان خرمشهر921/9226عرفات شریفی150مستقل – خصوصی
مرکز نجوم آوا استار923/9226مصطفی امام500مستقل – خصوصی
شرکت پیشگامان نجوم کارمانیا924/9226محمدجواد پیشگویی120مستقل – خصوصی
آموزشکده فنی و حرفه ای سما اندیشه931/9226تیمور نوری80آموزشکده سما- دانشگاه آزاد
مؤسسه پژوهشی سایه932/9226حمید جدیری خداشناس200مستقل- خصوصی
انجمن نجوم آسمان زنده رود933/9226محسن دهقانی70مستقل- خصوصی
انجمن نجوم مشهد941/9226احمد نظام300مستقل – خصوصی
انتشارات سبزان942/9226حبیب فروغیمستقل – خصوصی
انجمن نجوم کاوشگر ستارگان شب ماهشهر943/9226مهدی ضیایی110مستقل – خصوصی
انجمن نجوم ازنا951/9226عاطفه حیدری40مستقل- خصوصی
ماهنامه ی الکترونیکی ساروس952/9226اتابک آکسون100مستقل- خصوصی
مرکز نجوم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع )958/9226مهدی دانشیار500وابسته به آستان حضرت عبدالعظیم حسنی ( ع)
مرکز رشد شهید شهریاری رشت961/9226رشید ره50وابسته به بسیج سپاه قدس استان گیلان دولتی