اعضاء انجمن

عضويت در انجمن نجوم ايران در قالب عضويت حقيقي براي أشخاص حقيقي و عضويت حقوقي براي سازمان ها و مؤسسات است.

مبلغ حق عضویت سال 1396

عضویت حرفه‌ای:

حرفه‌ای دانشجویی : 40.000 تومان

حرفه‌ای اساتید : 60.000 تومان

پیوسته عضو مجمع بین المللی نجوم (IAU): 300.000 تومان

عضویت آماتوری:

عضویت آماتوری علاقه‌مندان : 30.000 تومان