اساسنامه انجمن

فصل اول: کليات

ماده‌ ۱ : 
نام‌ انجمن‌، انجمن‌ نجوم‌ ايران‌، که‌ در اين‌ اساسنامه‌ به‌ اختصار «انجمن» ناميده‌ می‌شود.
«انجمن» مؤسسه‌ای‌ غيرانتفاعی‌ است‌ که‌ به‌ منظور افزايش‌ و گسترش‌ فعاليت‌های‌ مربوط به‌ ستاره‌شناسی‌ ازجمله‌ بهبود کيفيت‌ آموزشی‌، توسعه‌ تحقيقات‌، جلب‌ همکاری‌ و ايجاد هماهنگی‌ بيشتر ميان‌ مراکز علمی‌ وفنی‌ کشور تأسيس‌ می‌شود.
ماده‌ ۲ : 
«انجمن» صرفاً در زمينه‌های‌ علمی‌، فنی‌، تحقيقاتی‌ و تخصصی‌ فعاليت‌ می‌کند و رئيس‌ هيئت‌ مديره‌ نماينده‌ قانونی‌ آن‌ است‌. هيچ‌ يک‌ از اعضای‌ انجمن‌ حق‌ فعاليت‌ يا وابستگی‌ به‌احزاب‌ و گروه‌های‌ سياسی‌ رابه‌ نام‌ «انجمن» ندارند.

ماده‌ ۳ : 
محل‌ انجمن‌ : مرکز اصلی‌ انجمن‌ در شهر تهران‌، به‌ نشانی‌ بلوار کشاورز، خيابان‌ وصال‌ شيرازی‌، خيابان‌ ايتاليای‌ غربی، پلاک‌ ۸۷، مجتمع‌ پزشکی‌ شفا، طبقه‌ پنجم‌، واحد ۱۳ است‌. در صورت‌ لزوم‌ وتصويب‌ هيئت‌ مديره‌ و موافقت‌ ارگان‌های‌ ذيربط، انجمن‌ می‌تواند در ساير شهرهای‌ کشور، شعبه‌، دفتر يانمايندگی‌ داير کند.
تبصره : 
هيئت‌ مديره‌ می‌تواند در صورت‌ لزوم‌ نسبت‌ به‌ تغيير نشانی‌ مرکز اصلی‌ انجمن‌، در شهر تهران‌ اقدام‌کند به‌ شرط آنکه‌ موضوع‌ در روزنامه‌ رسمی‌ و کثيرالانتشار اعلام‌ شود و به‌طور کتبی‌ به‌ اطلاع‌ ارگانهای‌ ذيربط برسد.

ماده‌ ۴ : 
تابعيت‌ : «انجمن‌» تابعيت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ايران‌ را دارد.

ماده‌ ۵ : 
مدت‌ فعاليت‌ : «انجمن» از تاريخ‌ تأسيس‌ برای‌ مدت‌ نامحدودی‌ تشکيل‌ می‌شود.

فصل دوم‌: وظايف‌ و فعاليت‌ها

ماده‌ ۶ : 
انجمن‌، به‌ منظور نيل‌ به‌ هدف‌های‌ ماده‌ (۱) اين‌ اساسنامه‌، فعاليت‌های‌ زير را انجام‌ خواهد داد.
الف : ايجاد و تحکيم‌ روابط علمی‌، فنی‌، تحقيقاتی‌ بين‌ متخصصان‌ وسازمانهايی‌ که‌ فعاليتهای‌ آنها باهدف‌های‌ انجمن‌ ارتباط دارد،

ب : کوشش‌ جهت‌ بالابردن‌ سطح‌ دانش‌ و اطلاعات‌ متخصصان‌ ايرانی‌ و آشنا کردن‌ آنان‌ با تازه‌ترين‌پيشرفت‌های‌ اين‌ رشته‌،

پ : فراهم‌ کردن‌ موجبات‌ گسترش‌ مبانی‌ نجوم‌ در جامعه‌ و تشويق‌ نجوم‌ غيرحرفه‌ای‌ (آماتوری‌)،

ت : همکاری‌ با وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوری‌، دانشگاه‌ها و موسسات‌ عالی‌ آموزشی‌ برای‌ ارزشيابی‌مستمر و راهنمايی‌ در برنامه‌های‌ آموزشی‌ و تحقيقاتی‌ و انتشارات‌ مربوط به‌ اين‌ رشته‌،

ث : ايجاد روابط علمی‌ با مجامع‌ بين‌المللی‌ نجوم‌ و انجمنهای‌ مشابه‌ در ديگر کشورها،

ج : همکاری‌ با سازمان‌های‌ دولتی‌ و خصوصی‌ در مطالعه‌ مسائل‌ مربوط به‌ اين‌ رشته‌ و انجام‌ دادن‌بررسی‌های‌ مورد نياز آنها از طريق‌ معرفی‌ کارشناسان‌ و استفاده‌ از ديگر امکانات‌ انجمن‌،

چ : تشکيل‌ سمينارها و کنفرانس‌های‌ علمی‌، آموزشی‌ و تحقيقاتی‌ داخلی‌ و بين‌المللی‌. کمک‌ و همکاری‌ درتشکيل‌ کلاسها و دوره‌های‌ تخصصی‌،

ح : انتشار نشريات‌ حاوی‌ پيشرفتهای‌ علمی‌، فنی‌ و تحقيقاتی‌ در ستاره‌شناسی‌ و همکاری‌ با سازمانهای‌دولتی‌ و خصوصی‌ در مورد تاليف‌، ترجمه‌ و نشر کتابهای‌ مربوط به‌ اين‌ رشته‌،

خ : همکاری‌ با سازمان‌های‌ خصوصی‌ و دولتی‌ و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ برای‌ ايجاد رصدخانه‌، افلاک‌ نماو تشکيل‌ گروههای‌ تحقيقاتی‌ و اعزام‌ آنها برای‌ مطالعه‌ اتفاقات‌ نجومی‌.

فصل‌ سوم:‌ عضويت‌ وشرايط آن‌

ماده‌ ۷ : 
عضويت‌ در انجمن‌ بر چهار نوع‌ است‌:
الف : عضويت‌ پيوسته‌: شامل‌ متخصصانی‌ است‌ که‌ در رشته‌های‌ ستاره‌شناسی‌ فعاليت‌ دارند (با مدارک‌کارشناسی‌ارشد به‌ بالا)

ب : عضويت‌ وابسته‌: شامل‌ دانش‌ پژوهان‌ و منجمان‌ غيرحرفه‌ای‌ (آماتوری‌) است‌ که‌ کار ارزشمندی‌ انجام‌داده‌اند و به‌هدف‌های‌ انجمن‌ علاقه‌مندند ودر فعاليت‌های‌ علمی‌ انجمن‌ شرکت‌ می‌کنند.

پ : عضويت‌ افتخاری‌: شامل‌ افرادی‌ است‌ که‌ در پيشبرد هدف‌های‌ انجمن‌ کمک‌های‌ موثر و ارزنده‌ای‌کرده‌ باشند.

ت : عضويت‌ موسسات‌: شامل‌ سازمان‌ها و انجمن‌ هايی‌ است‌ که‌ علاقه‌مند به‌ پيشبرد هدف‌های‌ انجمن‌باشند.

ماده‌ ۸ : 
افراد و موسسات‌ داوطلب‌ عضويت‌ در انجمن‌ بايد برگ‌ تقاضای‌ عضويت‌ را تکميل‌ کنند و به‌دبيرخانه‌ انجمن‌ بفرستند.

ماده‌ ۹ : 
قبول‌ عضويت‌ افراد مشروط است‌ به‌ وفاداری‌ آنها نسبت‌ به‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ايران‌، معرفی‌ يک‌ عضو پيوسته‌ و تصويب‌ هيئت‌ مديره‌ قبول‌ عضويت‌ موسسات‌ با تصويب‌ هيئت‌ مديره‌است‌.

ماده‌ ۱۰ : 
هر يک‌ از اعضای‌ پيوسته‌ و وابسته‌، سالانه‌ مبلغی‌ که‌ ميزان‌ آن‌ را مجمع‌ عمومی‌ تصويب‌ می‌کند،به‌ عنوان‌ حق‌ عضويت‌ پرداخت‌ خواهد کرد.
تبصره : 
‌پرداخت‌ حق‌ عضويت‌ موسسات‌ اختياری‌ است‌ و می‌تواند به‌ صورت‌ نقدی‌ و يا استفاده‌ از تسهيلات‌وامکانات‌ آنها باشد.

ماده‌ ۱۱ : 
عضويت‌ در يکی‌ از موارد زير خاتمه‌ می‌يابد:

الف : استعفای‌ کتبی‌

ب : پرداخت‌ نکردن‌ حق‌ عضويت‌ سالانه‌، حداکثر تا يک‌ سال‌ بعد از موعد مقرر

پ : در صورتی‌ که‌ هيئت‌ مديره‌ با اکثريت‌ دو سوم‌، ادامه‌ عضويت‌ را مصلحت‌ نداند و خاتمه‌ عضويت‌ به‌تصويب‌ مجمع‌ عمومی‌ برسد.

فصل چهارم: ارکان انجمن

ماده‌ ۱۲ : 
ارکان‌ انجمن‌ عبارت‌ است‌ از :

برای مشاهده جزئيات مربوط به هر رکن بر روی آن کليک کنيد.

فصل‌ پنجم‌: بودجه‌ و منابع‌ مالی‌

ماده‌ ۳۲ : 
بودجه‌ انجمن‌ از طريق‌ حق‌ عضويت‌ اعضا و ارائه‌ خدمات‌ آموزشی‌ و پژوهشی‌ و مشاوره‌ و جمع‌آوری‌هدايا، قبول‌ وصيت‌ و وقف‌ و دريافت‌ کمک‌های‌ بلاعوض‌ تامين‌ می‌شود و کليه‌ درآمدها و عوايد انجمن‌صرف‌ موضوع‌ ماده‌ ۶ اين‌ اساسنامه‌ می‌شود.
ماده‌ ۳۳ : 
درآمد و هزينه‌های‌ انجمن‌ در دفاتر قانونی‌ ثبت‌ و بيلان‌ ساليانه‌ آن‌، پس‌ از تصويب‌ در مجمع‌عمومی‌، حداکثر تا سه‌ ماه‌ پس‌ از پايان‌ سال‌ مالی‌ گذشته‌، جهت‌ بررسی‌ و اظهار نظر به‌ کميسيون‌ انجمن‌های‌علمی‌ وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوری‌ ارائه‌ خواهد شد.
تبصره ۱ : 
دفاتر قانونی‌ و کليه‌ اسناد و مدارک‌ حسابداری‌ انجمن‌ در محل‌ دفتر مرکزی‌ انجمن‌ نگهداری‌می‌شود و در مواقع‌ مراجعه‌ مرجع‌ نظارت‌ يا ساير مراجع‌ صلاحيتدار در اختيار آنان‌ قرار داده‌ می‌شود.

ماده‌ ۳۴ : 
هيج‌ يک‌ از موسسين‌ انجمن‌ و يا صاحبان‌ سرمايه‌ حق‌ برداشت‌ يا تخصيص‌ هيچگونه‌ سودی‌ اعم‌از سود سهام‌ يا سرمايه‌ را نخواهند داشت‌ و خود و وابستگان‌ درجه‌ يک‌ آنان‌ نمی‌توانند مبادرت‌ به‌ انجام‌معاملات‌ با انجمن‌ نمايند.

ماده‌ ۳۵ : 
کليه‌ وجوه‌ مازاد بر هزينه‌های‌ انجمن‌ در حساب‌ مخصوصی‌ به‌ نام‌ انجمن‌ نزد بانک‌های‌ کشورنگهداری‌ خواهد شد.

ماده‌ ۳۶ : 
سال‌ مالی‌ موسسه‌ منطبق‌ به‌ سال‌ هجری‌ شمسی‌ است‌ و همواره‌ در پايان‌ اسفندماه‌ ختم‌ می‌شود.

فصل‌ ششم‌: امور متفرقه‌

ماده‌ ۳۷ : 
انجمن‌ در صورتی‌ که‌ صلاح‌ بداند می‌تواند با تصويب‌ مجمع‌ عمومی‌ و مقامات‌ ذيصلاح‌ به‌عضويت‌ مجامع‌ علمی‌ داخلی‌ و خارجی‌ در آيد مشروط بر اين‌ که‌ عضويت‌ در پيشبرد هدف‌های‌ انجمن‌موثر باشد.
ماده‌ ۳۸ : 
اخذ تماس‌ و ارتباط با انجمن‌ها، کانون‌ها و مجامع‌ مشابه‌ با نظر مقامات‌ صلاحيتدار جمهوری‌اسلامی‌ ايران‌ انجام‌ خواهد گرفت‌

ماده‌ ۳۹ : 
انتشار هر نوع‌ کتاب‌ يا نشريه‌ای‌ از طرف‌ انجمن‌ با رعايت‌ کامل‌ قانون‌ مطبوعات‌ جمهوری‌ اسلامی‌ايران‌ انجام‌ خواهد شد.

ماده‌ ۴۰ : 
هر گونه‌ تغيير در مفاد اساسنامه‌ با رعايت‌ مفاد و ماده‌ ۱۶ و ۱۷ اين‌ اساسنامه‌ بايد به‌ اطلاع‌ وتصويب‌ کميسيون‌ انجمن‌های‌ علمی‌ وزات‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوری‌ برسد.

اين‌ اساسنامه‌ مشتمل‌ بر شش‌ فصل‌ و ۴۰ ماده‌ و ۲۵ تبصره‌ و ۳۵ بند است‌ که‌ در جلسه‌ مورخ‌ 1373/10/1 هيئت‌ موسس‌ تصويب‌ شده‌ است‌……..